IZDELAVA SPLOŠNIH AKTOVKaj so splošni akti?

Splošni akti delodajalca so zavezujoča dokumentacija o pravicah in dolžnostih tako delodajalca kot tudi zaposlenega po kateri se obe strani morata ravnati. Običajno so to pravilniki.

Splošni akti

To kar so pravilniki za delodajalce, pri katerih ni organiziranega reprezentativnega sindikata je kolektivna pogodba družbe za delodajalca, ki ima organiziran reprezentativni sindikat. Kolektivno pogodbo družbe nekateri imenujejo tudi podjetniška kolektivna pogodba. Podjetniška kolektivna pogodba ni nič drugega kot pravilniki združeni v en sam dokument s to razliko, da je postopek sprejemanja podjetniške kolektivne pogodbe drugačen od postopka sprejemanja pravilnikov.

Zakaj splošni akti?

 • Ker urejajo in opredeljujejo odgovornosti, pristojnosti, obveznosti in pravice vseh zaposlenih
 • Ker jasno določajo vse postopke, zaradi česar so nujni za zagotavljanje enake obravnave zaposlenih in posledično izboljšanje zadovoljstva
 • Ker uzakonjajo uvedene spremembe, kar vam zagotavlja višji nivo varnosti pred nepotrebnimi zapleti z zaposlenimi (kršitve, odpovedi, tožbe), izgubo dobrega imena in globami s strani inšpektorata za delo
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
KVALITETA OPRAVLJENIH STORITEV

Prednosti
dobrih splošnih aktov.

Poskrbimo, da se lahko končno posvetite svojemu delu.

Zakon o delovnih razmerjih predpisuje, da morajo delodajalci z do 10 zaposlenimi imeti izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja. Ostali pa poleg tega tudi Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Prav tako morajo delodajalci sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. Prav tako morajo načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Splošni akti morajo biti usklajeni z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi s kolektivno pogodbo, ki vas zaradi vaše dejavnosti zavezuje.

Prednosti dobrih splošnih aktov

 • poslovna učinkovitost, ker so upoštevane številne posebnosti vaše družbe
 • visoka uporabnost, ker je vsak splošni akt usklajen z zahtevami delovnega procesa
 • zakonska neoporečnost, ker je vgrajena veljavna zakonodaja
 • visoka koristnost, ker je delovno pravna zakonodaja uporabljena na podjetju koristen način
 • razumljivost, ker niso pisani v pravnem jeziku in jih razume vsak, ki jih prebere
Pravilnik o delovnih razmerjih

Pravilnik o delovnih razmerjih je krovni akt, ki predstavlja izhodišče za ostale pravilnike. Je najpomembnejši pravilnik in opredeljuje delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. Ta pravilnik predpisuje postopke zaposlovanja ter postopke prenehanjadelovnega razmerja in med drugim določa tudi:

 • pogoje in trajanje poskusnega dela
 • nujno vsebino pogodbe o zaposlitvi
 • možnosti in postopke prenehanja delovnega razmerja (odpovedni roki, odpravnina, …)
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je obvezen za podjetja z več kot 10 zaposlenimi. Izdelan je na osnovi sedanjega stanja, s pogledom na prihodnost. Poleg trenutnih in bodočih organizacijskih enot ter podrejenosti in nadrejenosti pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovni mest določa še

 • nazive, vsebino dela in pogoje za zasedbo posameznih delovnih mest
 • pristojnosti in odgovornosti za vsako delovno mesto
Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih

Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih ali krajše pravilnik o delovnem času opredeljuje dnevni in tedenski delovni čas, njegovo izrabo ter evidentiranje. Določa odmore in počitke med delovnim časom ter med drugim predpisuje:

 • ureditev dela preko polnega delovnega časa
 • možnosti v primeru zmanjšanega obsega dela
 • trajanje možne odsotnosti zaposlenega z dela (z oz. brez nadomestila plače)
 • odmerjanje, način in pogoje za izrabo letnega dopusta
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih

Kvalitetne in sposobne delavce je modro ustrezno nagrajevati. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih določa plačni sistem v podjetju in opredeljuje pojme kot so: osnovna plača, izhodiščna plača podjetja, minimalna plača. Opredeljuje tudi:

 • dodatke k plači (dodatek za delovno dobo, posebne obremenitve, …)
 • del plače za delovno uspešnost (osebna, skupinska in druge uspešnosti)
 • povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz, službena potovanja, …)
 • nadomestila plače (odsotnost zaradi bolezni, letni dopust, izredni dopust, …)
 • druge osebne prejemke (regres, jubilejne nagrade, solidarnostno pomoč, odpravnine, …)
Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev

Bistvena prednost tega pravilnika je možnost, da delodajalec sam določi kaj so v njegovem podjetju lažje in kaj hujše kršitve, prav tako pa tudi ukrepe v primeru kršitev. Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti opredeljuje:

 • kdaj je zaposleni odškodninsko odgovoren za nastalo škodo in kdaj jo je dolžan plačati
 • postopek v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
 • postopek v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • disciplinski postopek
Pravilnik o odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti ter vpliva mamil ali psihonarkotičnih sredstev

Pravilnik o alkoholiziranosti in prisotnosti psihoaktivnih supstanc ureja postopke za ugotavljanje alkoholiziranosti ali prisotnosti mamil oz. drugih psihonarkotičnih sredstev (opiatov, metabolitov, amfetaminov, …) na delovnem mestu. V primeru suma, da je zaposleni na delovnem mestu pod vplivom alkohola ali psihonarkotičnih sredstev, določa:

 • pogoje in način preizkusa
 • ukrepe v primeru pozitivnega rezultata (npr. začasna odstranitev z dela in neupravičeni izostanek z dela za tisti dan)
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti

Ker je varovanje osebnih podatkov ena izmed ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je zakon na tem področju še posebej strog. Vsak, ki obdeluje osebne podatke je dolžan zagotoviti ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov. Prav tako jih je dolžan predpisati v svojih aktih. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti med drugim opredeljuje:

 • preprečevanje slučajnega ali namernega nepooblaščenega spreminjanja osebnih podatkov
 • vrste osebnih podatkov, ki jih delodajalec zbira
 • način njihovega hranjenja in varovanja
 • poslovne skrivnosti in načine njihovega varovanja
 • ureditev morebitnega video nadzora
Pravilnik o preprečevanju nadlegovanja ali trpinčenja

Pravilnik o preprečevanju nadlegovanja ali trpinčenja opredeljuje pojma nadlegovanje in trpinčenje ter postopke ravnanja zaposlenih tako v primerih ko ti menijo, da so bili žrtev nadlegovanja ali trpinčenja, kot tudi v primerih ko takšno ravnanje opazijo. S pravilnikom bistveno zmanjšate možnosti ignoriranja in ponavljanja takšnega ravnanja v vašem podjetju. Glede na to, da nadlegovanje in trpinčenje postajata vse pogostejši vzrok spora med delodajalcem in delavcem (večinoma po prenehanju delovnega razmerja), pa se s tem pravilnikom zavarujete pred odškodninskimi zahtevki iz tega naslova.

Pravilnik o uporabi službenih vozil

Pravilnik o uporabi službenih vozil ureja skupne osnove in kriterije za pridobivanje službenih vozil ter pogoje in odgovornosti za njihovo uporabo. Določa odgovorne za službeno vozilo, upravičence do uporabe službenih vozil ter njihove pravice in obveznosti ter uporabo službenih vozil za zasebne namene.

Pravilnik o delu od doma

Preteklo obdobje nas je naučilo, da je lahko delo učinkovito opravljeno tudi doma. Vse več podjetij se temu prilagaja in vzpostavlja t. i. hibridno delovno okolje, ki vključuje dinamično povezovanje dela od doma z občasnim delom v pisarni.

Prav je, da to dinamiko dela tudi formalno uredite na ravni podjetja – s pravicami in obveznostmi, ki jih morata izpolnjevati tako posameznik kot tudi podjetje.

Druge pravilnike

V kolikor želite urediti področje, ki ga navedeni pravilniki ne urejajo, brez skrbi. Za vas ga bomo izdelali.

Svetovanje

Svetujemo na področju delovnega prava in razvoja kadrov.

Dokumentacija

Izdelamo vse kadrovske dokumente in splošne akte.

Delovna razmerja

Izvedemo selekcijski postopek zaposlitve ter postopke odpovedi.

Pravno zastopanje

Odškodninski postopki, zastopanje pre inšpekcijo, razpisi.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ODDAJTE INFORMATIVNO POVPRAŠEVANJE

Iščete kvalitetnega kadrovskega partnerja?

ODDAJTE INFORMATIVNO POVPRAŠEVANJE

Iščete kvalitetnega kadrovskega partnerja?

VEČ KOT LE KADROVSKA SLUŽBA

Preberite mnenja
naših partnerjev

Izjemno smo ponosmi, da smo v naši skoraj 30 letih delovanja skenili dolgoročna partnerstva z več kot 70 uspešnimi slovenskimi podjetji.
Rajko Djordjevic

Vredni zaupanja.

S sodelavci opravljamo medijsko poslanstvo z vsem srcem že 30 let in trudimo se biti dobri v tem, kar počnemo. Da se lahko osredotočamo na naše poslanstvo nam omogoča tudi sodelovanje s podjetjem Trgotur, s katerim sodelujemo že vsaj dve desetletji. V svetu, kjer štejejo sekunde, je zelo težko zgraditi krepko medsebojno zaupanje. In ravno zaupanje je ena pomembnejših komponent našega dobrega poslovnega odnosa. Ker vem, da za naše kadrovske zadeve skrbi Trgotur se lažje posvečam delovanju podjetja.
Rajko Djordjevič
VTV Vaša televizja
DeniseKramljak

Prava odločitev.

Naša prva izkušnja s podjetjem Trgotur d.o.o. je bilo iskanje malce bolj specifičnega kadra. Zaradi pomanjkanja časa in drugih prioritet, smo celoten postopek kadrovanja prepustili zunanjemu izvajalcu, ki nam je posredoval le tri najbolj primerne kandidate. Projekt smo uspešno zaključili in zaposlili najbolj primerno osebo, s katero smo zelo zadovoljni.
Denise Kramljak
Nieros metal d.o.o.
Alma Ganić

Strokovni in profesionalni!

Pri sprejemanju pomembnih kadrovskih odločitev vedno prosimo za mnenje ekipo Trgoturja, ki nam vedno pripravi strokoven odgovor, skladen z veljavno zakonodajo.
MEDICOPHARMACIA, d.o.o.
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.
https://trgotur.si/wp-content/uploads/2023/05/aa_boniteta.png
TRGOTURPisarna
Strokovno in celovito urejamo organizacijsko-kadrovsko področje in nudimo kvalitetne storitve našim partnerjem, že več kot 30 let.
LOKACIJAKje nas najdete?
tgt
SLEDITE NAMNaši družbeni kanali
Sledite nam na naših socialnih omrežjih in bodite vedno na tekočem s kadrovskimi spremembami.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.

All rights reserved 2019 © Trgotur d.o.o.  | Izdelava Freshlab, d.o.o.